Vnitřní řád ordinace

Vnitřní řád ambulance JM PRAKTIK s.r.o. MUDr. Jitky Mylkové 

 1. Vstupem do čekárny a ordinace našeho zdravotnického zařízení pacient souhlasí s níže podrobně rozvedeným Vnitřním řádem ambulance a je povinen se jím řídit.
   
 2. MUDr. Jitka Mylková, všeobecný praktický lékař pro dospělé, poskytuje zdravotní služby v plném rozsahu pouze registrovaným pacientům. Neregistrovaným pacientům poskytuje pouze akutní a neodkladnou péči.
   
 3. Práva pacienta - při poskytování zdravotních služeb má pacient právo na  důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí, na srozumitelný způsob informací o svém zdravotním stavu, má právo klást doplňující otázky týkající se zdravotního stavu, právo být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, právo na poskytnutí informací o svém zdravotním stavu a také může určit osobu, které mají být tyto informace sděleny. Informace o zdravotním stavu pacienta lze dalším osobám poskytovat jen s jeho písemným souhlasem. Dále má právo změnit každé 3 měsíce svého registrujícího praktického lékaře. Váš nový lékař zažádá o výpis z Vaší zdravotnické dokumentace, který pošleme v termínu do 10 dnů, samotná zdravotnická dokumentace se ze zákona nepředává.
   
 4. Každý návštěvník čekárny i ordinace je povinen se v těchto prostorách chovat k personálu ambulance a dalším přítomným pacientům dle pravidel slušného chování, nepoškozovat vybavení ambulance, nehlučet, zavazuje se nenapadat slovně natož fyzicky personál ordinace či ostatní pacienty. Totéž platí pro telefonickou i emailovou komunikaci s personálem ordinace. Po vstupu do ordinace každý návštěvník vypne svůj mobilní telefon. Pacient se zavazuje nepožadovat po personálu ordinace úkony, které by byly v rozporu s platnými zákony České republiky.
   
 5. Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen dodržovat navržený individuální diagnostický a léčebný postup. Nerespektování pokynů zdravotnického pracovníka je hrubým porušením vnitřního řádu a je důvodem k ukončení registrace. Dále je pacient povinen pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků včetně užívání návykových látek a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb. 
   
 6. Zprávy - pacient je povinen v přiměřeném čase odevzdat v naší ambulanci veškeré zprávy od jiných poskytovatelů zdravotních služeb či zprávy o  provedených vyšetřeních. Tyto zprávy jsou určeny pro praktického lékaře, nikoli pro pacienta. Pokud si chce pacient ponechat zprávy i pro sebe, musí si je sám okopírovat. Naše ordinace není kopírovací centrum. 
   
 7. Při každém vstupu do ordinace si pacient připraví průkazku zdravotní pojišťovny. Každou změnu údajů – adresu, telefon, změnu zdravotní pojišťovny apod. je pacient povinen hlásit do 14 dnů od změny, nejpozději při vstupu do ordinace. Veškerá ústní či písemná komunikace a doložená dokumentace probíhá v českém jazyce. Pacient je povinen si zajistit překlad požadovaných dokumentů do češtiny. Pacient nehovořící česky nebo slovensky si zajistí k vyšetření tlumočníka.
   
 8. Objednávání - pacient bere na vědomí, že se v naší ordinaci ke každé návštěvě lékaře či administrativnímu úkonu objednává na konkrétní čas prostřednictvím webové stránky  www.praktickylekaropava.cz, telefonicky, ev. osobně. Neobjednaní pacienti budou s akutním neodkladným stavem či onemocněním ošetření v pořadí, které určí lékař či zdravotní sestra. Neakutní stavy budou ošetřeny po následném objednání. Pacient se zavazuje dodržovat předem dohodnuté termíny a časy vyšetření. Pokud se nemůže v daném termínu dostavit, řádně a včas (nejpozději den předem) se omluví osobně, emailem či telefonicky. Pokud se pacient 2x nedostaví bez řádné omluvy na dohodnutý termín, nemusí být další jeho objednávky brány v úvahu a musí se objednat osobně v ordinaci. Za opakované nedodržení termínu si účtujeme poplatek 1000,-Kč. Lékař je oprávněn pacientovi změnit termín neakutního vyšetření. Na celkové prohlídky typu vyšetření na řidičský průkaz, pracovnělékařské prohlídky, prevence, vyšetření pro OSZZ apod. je nutné se objednat telefonicky nebo osobně (nelze online). Prosím, objednejte se s předstihem, termíny mohou být i 2 měsíce dopředu obsazené. 
   
 9. Pacient bere na vědomí, že vystavení jakéhokoliv potvrzení včetně DPN či lázeňského návrhu je nenárokové, rozhoduje o něm ošetřující lékař, a to podle platných právních norem. Totéž platí pro vystavení žádanek na odborná vyšetření a vystavení receptů, o jejich vystavení nerozhoduje pacient ale lékař na základě zdravotního stavu. 
   
 10. Pracovní neschopnost - dle zákona vystavuje a vede DPN lékař, který jako první stanoví diagnózu, resp. ošetřující lékař pro danou diagnózu. Toto se týká všech lékařů včetně zubařů, očních lékařů, ortopedů, chirurgů…, vyjma lékařů RZP a LPS. Pokud Vám tento lékař DPN nevystaví ( resp. nevede), porušuje zákon, hrozí mu pokuta, není možné požadovat plnění jeho povinností po nás. Nejsme oprávněni vystavovat, vést a ukončovat DPN, které nepřísluší naší odbornosti.    
   
 11. Výpis - na vydání výpisu z dokumentace máme dle zákona 10 dní. Výpis nelze vydat bez řádně provedené preventivní prohlídky v posledních 2 letech.
   
 12. Při známkách infekčního onemocnění (teploty, bolesti v krku, kašel, rýma, bolesti svalů, kloubů apod.) si pacient nasadí respirátor FFP2 bez výdechového ventilu již při vstupu do čekárny. 
   
 13. Email - emailová komunikace neslouží k objednávání termínů vyšetření. K tomu využívejte ikonu „rezervační systém“ na našich webových stránkách nebo telefon. Dále email neslouží k diagnostice nemocí, ke stanovení nebo úpravám medikace nebo k poskytování rad ohledně Vašich chorob. Neočekávejte tedy odpovědi na dotazy tohoto rázu. V případě obtíží se po objednání dostavte do ordinace.
   
 14. Recepty – k předpisu chronické medikace slouží ikona „Erecept“ na našich webových stránkách nebo telefon. Tyto recepty vystavujeme u pacientů s dlouhodobě kompenzovanou nemocí, kde je dobře nastavená dlouhodobá léčba. I v tomto případě je nutné docházet na pravidelné kontroly, většinou po 6 měsících dle povahy nemoci a stavu pacienta. Recept Vám odešleme dle Vašeho výběru na mobilní telefon, e-mailem, nebo si jej vyzvednete den po objednání v ordinaci. Není možné po nás požadovat vystavení receptu na léky u nemocí, pro které jste sledováni u jiných specialistů. Lékař, který Vás léčí a sleduje pro určité onemocnění, je povinen Vám vždy předepisovat léky na danou diagnózu, dále i veškeré žádanky na vyšetření, která sám požaduje, ev. DPN. 
   
 15. Při porušení vnitřního řádu má zdravotnické zařízení právo ukončit registraci pacienta ke zdravotní péči podle Zákona o zdravotních službách 372/2011 sb., §48, bod 2/d a nadále mu zdravotní péči neposkytovat. Následné odmítnutí ošetření po zrušení registrace se netýká akutních život ohrožujících stavů.

V Opavě dne 1.9. 2022
MUDr. Jitka Mylková

 

Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen:

 • dodržovat navržený individuální léčebný a diagnostický postup. Nerespektování pokynů zdravotnického pracovníka je hrubým porušením vnitřního řádu a je důvodem k ukončení registrace.
 • pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb. Nesplnění této povinnosti je považováno za hrubé porušení tohoto vnitřního řádu.
 • chovat se dle zásad slušného chování k zdravotnickým pracovníkům a řídit se jejich pokyny.
 • dodržovat zásady občanského soužití a dobrých mravů ve vztahu ke spolupacientům a jejich případným zákonným zástupcům, nikoho verbálně nenapadat, nekřičet ani nezvedat hlas. Naše ordinace se v rámci možností snaží všem pacientům maximálně vyhovět a rádi bychom si zachovali přátelské prostředí. Uvedené povinnosti se vztahují i na zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, nebo jiné doprovázející osoby. Nerespektování zásad občanského soužití a dobrých mravů je považováno za hrubé porušení tohoto vnitřního řádu.
 • nepožívat před a během vyšetření alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 • řídit se tímto vnitřním řádem.

Registrovaný pacient je povinen do 14 dnů oznámit svému dosavadnímu registrujícímu lékaři každou změnu telefonního či emailového kontaktu, zdravotní pojišťovny, změnu druhu zdravotního pojištění, změnu registrujícího lékaře, změnu bydliště, propuštění z ústavního léčení a závažnou změnu zdravotního stavu.

Opakované recepty vystavujeme u pacientů s dlouhodobě kompenzovanou nemocí, kde je dobře nastavená dlouhodobá léčba. I v tomto případě je nutné docházet na pravidelné kontroly, většinou po 6 měsících dle povahy nemoci a stavu pacienta. Léky na cukrovku lze objednat pouze osobně, protože je nutný odběr krve. Recept Vám odešleme dle Vašeho výběru na mobilní telefon, e-mailem, nebo si jej vyzvednete den po objednání v ordinaci. Recept můžete objednat na naší webové stránce dle ordinace na www.medifa.cz/objednavky/, telefonicky dle ordinace www.medifa.cz/ordinace/ ,nebo osobně. 

O návštěvu lékaře v bydlišti pacienta může požádat registrovaný pacient telefonicky během pracovní doby v případě, že jeho zdravotní stav neumožňuje přepravu do ordinace a zpět, taková návštěva je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. V opačném případě je návštěva hrazena pacientem dle aktuálního ceníku.

Při závažných, život ohrožujících akutních stavech volejte zdravotnickou záchrannou službu!

E-mail zásadně neslouží jako komunikační kanál k diagnostice nemocí, ke stanovení nebo úpravám medikace nebo k poskytování rad ohledně Vašich chorob. Neočekávejte tedy odpovědi na dotazy tohoto rázu. V případě obtíží se v ordinačních hodinách dostavte do ordinace.

Při závažných, život ohrožujících stavech volejte zdravotnickou záchrannou službu!

Provozní/ordinační doba
je uvedena u vstupu do ordinace a na www.medifa.cz/ordinace.
Ordinační hodiny jsou rozděleny na „ordinaci pro akutní pacienty“ a „ordinaci pro objednané pacienty“. V čase určeném pro objednané pacienty, nebude možné věnovat se jiným pacientům, kromě objednaných a případů neodkladné péče. Objednávat se můžete vždy v ordinačních hodinách telefonicky nebo osobně v naší ordinaci.

Dodržujte datum a čas objednání. V případě, že zjistíte, že se nebudete moci dostavit, zavolejte nebo odešlete email do 24 hodin před objednaným termínem. V případě, že se bez omluvy nedostavíte na objednaný termín (ať k lékaři nebo k sestře) nebo zrušíte termín méně než 24 hodin před sjednaným termínem, nebudete se moci opětovně objednat telefonicky, dokud si nejprve nepřijdete sjednat objednávku osobně. Při opakovaném nedodržování objednacích termínů, nebudou žádné Vaše další objednávky akceptovány.

Opakované nedodržování objednacích termínů může být také důvodem pro ukončení péče o pacienta.

Na veškeré prohlídky, potvrzení či jinou administrativu je nutné se předem objednat. Nic z uvedeného není možné provádět v době ranních akutních hodin nebo mimo ordinační dobu. Nenechávejte proto, prosíme, tyto záležitosti na poslední chvíli, brzké termíny mohou být obsazené. Lékař si může navíc před potvrzením vyžádat potřebná doplňující vyšetření.

Před vstupem do našeho zdravotnického zařízení ztište vyzvánění mobilního telefonu, také hlasité hovory ruší ostatní pacienty, kteří čekají na vyšetření. Před vstupem do ordinace vypněte mobilní telefon.
V celém zdravotnickém zařízení je zakázáno kouřit, pít alkohol nebo používat návykové látky.

Prokazování totožnosti. Pacient je povinen prokázat se platným průkazem zdravotní pojišťovny. Pacient, zákonný zástupce pacienta, osoba určená pacientem, osoba blízká pacientovi nebo osoba požadující informace o zdravotním stavu pacienta jsou povinni prokázat svou totožnost občanským průkazem, jestliže o to zdravotnický pracovník požádá. Jestliže pacient nebo zákonný zástupce pacienta odmítne prokázání totožnosti, může zdravotnický pracovník odmítnout poskytnutí zdravotní služby, nejedná-li se o poskytnutí neodkladné péče. Odmítne-li prokázání totožnosti jiná osoba, může zdravotnický pracovník odmítnout této osobě poskytnutí požadované součinnosti, nebo jí neumožní doprovod ošetřovaného pacienta. 

Pořadí pacientů určuje zdravotnický personál. Snažíme se dodržovat časy objednání a pořadí pacientů dle příchodu. Přesto se vyskytují nepředvídatelné situace, které mohou objednací termíny posunout nebo pořadím čekajících pacientů zamíchat.


 Zdravotní zařízení může ukončit péči o pacienta v případě, že:

 • pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů (např. nevyužívání rezervovaného termínu vyšetření)
 • nedodržuje navržený diagnostický a léčebný postup
 • neřídí se vnitřním provozním řádem zdravotnického zařízení
 • přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro poskytování zdravotních služeb
 • v souladu se stavovským předpisem č. 10 České lékařské komory (Etický kodex České lékařské komory) “Lékař má právo odmítnout péči je-li přesvědčen, že se nevytvořil potřebný vztah důvěry mezi ním a pacientem”.

Dle Zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. jsou pacienti povinni se řídit Vnitřním řádem zdravotnického zařízení.